picframe
שלי גולדברג מורה לפסיכומטרי בקידום

שלי גולדברג

שלי גולדברג מורה לפסיכומטרי בקידום
מלמדת בקידום משנת 2019
שלי גולדברג מורה לפסיכומטרי בקידום
בוגרת תואר ראשון בפסיכולוגיה סוציולוגיה ואנתרופולוגיה ותואר שני בפסיכולוגיה קלינית, בעלת נסיון בליווי וחניכה של סטודנטים במיומנויות אקדמיות והדרכה של אוכלוסיות שונות במסגרת קבוצתית ופרטנית.